APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

1. Sutarties dalykas

 • Šia sutartim Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Užsakovui apgyvendinimo (kaimo turizmo) paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja naudotis teikiamomis paslaugomis laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir laiku bei tinkamai už šias Paslaugas sumokėti.
 • Paslaugų teikėjas teikia Užsakovui šias apgyvendinimo (kaimo turizmo) paslaugas:

     __asmenų apgyvendinimas                                   mėn. ______  d. namelyje nr. ____.

             nuomos kaina _______ eur.

             Kita – Kubilas ____ eur, Pirtis ____ eur.

             VISO – ______EUR.

2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja :

 • Sodybos „Plaukiojančios Salos” namelyje nr __________ teikti apgyvendinimo (kaimo turizmo) paslaugas (apgyvendinimo, pramogų, poilsio ir kitų poreikių tenkinimas), dėl kurių Šalys susitaria šia Sutartimi.
 • Užsakovui pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie apgyvendinimo (kaimo turizmo) paslaugų teikimo vietą, apgyvendinimo ir kitu teikiamų paslaugų pasirinkimą bei
 • Nedidinti paslaugų kainos, nurodytos užsakymo priėmimo metu.
 • Išankstinį apgyvendinimo paslaugų užsakymą (rezervavimą) Paslaugų teikėjas įsipareigoja registruoti raštu arba elektroninėse laikmenose. Už išankstinį užsakymo (rezervavimo) priėmimą Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti išankstinio rezervacijos mokesčio, kurio dydis nuo 30% visos paslaugų kainų

3. Užsakovas įsipareigoja :

 • Atvykti į sodybą „Plaukiojančios Salos” ne anksčiau pirmos paslaugų teikimo dienos 14 ir išvykti ne vėliau paskutinės paslaugų teikimo paros  12 val., jei su Paslaugu teikėju nesuderintas kitas atvykimo ir išvykimo laikas
 • Saugoti bei tausoti Paslaugų teikėjo turtą, laikytis saugos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Už padaryta materialinę žala Užsakovas atsako LR įstatymu nustatyta tvarka.
 • Užsakovas privalo informuoti Paslaugos teikėją apie jo turtui padarytą žalą ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, pilnai atlyginti Paslaugų teikėjui padaryta žalą.
 • Laikytis saugaus elgesio ir poilsio reikalavimų, užtikrinti su juo atvykusių asmenų saugumą ir tinkama elgesį. Paslaugu teikėjas neatsako už jokią Užsakovo ar su juo atvykusių asmenų patirtą žalą, išskyrus atvejus, kai tokia žala padaroma dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
 • Sodyba „Plaukiojančios Salos” skirta ramiam, saugiam poilsiui, todėl Užsakovas įsipareigoja kartu atvykusius asmenis supažindinti su sodybos „Plaukiojančios Salos”  taisyklėmis bei atsako už elgesį ir padarytą materialine žala.

Sodyboje „Plaukiojančios Salos” draudžiama:

 • Triukšmauti (garsiai leisti muziką ir pan.) lauke po 22
 • Gadinti, naikinti, laužyti, teršti sodybos teritoriją ir joje esanti turtą.
 • Iš anksto nesuderinus su Paslaugų teikėju leisti fejerverkus, kūrenti laužus ar pan.
 • Rūkyti patalpose, ne tam skirtose vietose.
 • Į sodybą atsivežti ir joje naudoti ginklus, aplinkai ir žmonėms pavojingus daiktus ar medžiagas.
 • Nesuderinus su Paslaugų teikėju atvykti papildomam (Sutartyje) nenumatytam žmonių skaičiui.
 • Iš anksto nesuderinus su Paslaugų teikėju atsivežti gyvūnus.
 • Jei Užsakovas ar su juo atvykę asmenys nesilaiko sodybos vidaus tvarkos taisyklių, Paslaugos teikėjas turi teisę pareikalauti jų laikytis. Nepaklusus šiam reikalavimui Paslaugų teikėjas turi teisę pareikalauti Užsakovo ir su juo atvykusių asmenų sodybą
 • Prieš išvykstant priduoti paslaugos teikėjui patalpas ir inventorių.

4. Paslaugų apmokėjimas:

 • Už paslaugų teikėjo remiantis šia Sutartim suteiktas paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugu teikėjui _______________________sutartą eurų sumą.

5. Atsakomybė :

5.1.  Užsakovas atsako už visą jo ar su juo atvykusiu asmenų Paslaugų teikėjui padaryta žala.

5.2.   Užsakovui ar su juo atvykusiems asmenims padarius Paslaugų teikėjui žalos, Užsakovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Paslaugų teikėjui, kuris įvertina padarytą žala ir nurodo atlygintinos žalos dydį. Užsakovas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui padarytą žalą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną.

5.3.   Užsakovui nesutinkant su Paslaugų teikėjo žalos įvertinimu,  Užsakovas turi teisę žala atlyginti ne  vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nupirkdamas ir paslaugų teikėjui neatlygintiniai pristatydamas naują, sugadintam daiktui tapatų daiktą arba Paslaugų teikėjui sutikus, sugadintam daiktui lygiavertį daiktą. Tokiu atveju Užsakovas taip pat privalo atlyginti nupirkto daikto montavimo, įdiegimo ir pan. išlaidas, jei jos būtinos Paslaugų teikėjo patirtai žalai visiškai atlyginti.

5.4.   Jei Užsakovas ar su juo atvykę asmenys nesilaiko šioje Sutartyje nustatytu ir paskelbtu sodybos „Plaukiojančios Salos”  taisyklių. Paslaugu teikėjas turi teisę pareikalauti, kad Užsakovas ir su juo atvykę asmenys jų laikytųsi. Užsakovui ar su juo atvykusiems asmenims nepaklausus tokiam reikalavimui, Paslaugu teikėjas turi teisę pareikalauti, kad Užsakovas ir su juo atvykę asmenys nedelsiant paliktu sodybą. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi teisę pasilikti visą Užsakovo pagal šią Sutarti mokėtina pinigų sumą.

6. Sutarties nutraukimas

 • Kiekviena šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, raštu pranešdama apie tai kitai šaliai prieš 5 (penkias) dienas.
 • Sutartį nutraukus Užsakovo iniciatyva, Užsakovo rezervacijos mokestis lieka Paslaugų teikėjui.
 • Sutartį nutraukus Paslaugų teikėjo iniciatyva, Paslaugų teikėjas privalo Gražinti Užsakovui rezervacijos mokestį per 5 (penkias) darbo dienas.

7. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

 • Ši Sutartis sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos teise ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visus su šios Sutarties sudarymu, vykdymu, aiškinimu, nutraukimu susijusius ginčus ar nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio derybomis. Nepavykus tokių ginčų ar nesutarimų išspręsti Šalių derybomis per 14 (keturiolika) dienų nuo to momento, kai viena iš Šalių raštu pranešta kitai apie toki ginčą ar nesutarimą, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta.

8.  Privatumo ir slapuku politika.

 • Naudodamiesi šiuo tinklapiu sutinkate su slapukų ir privatumo politika.  Kuriuos galite rasti čia :
  Privatumo politika : http://plaukiojanciossalos.lt/privacy-policy/
  Slapuku politika : http://plaukiojanciossalos.lt/slapuku-politika/

Sodybos šeimininkai tikisi nuoširdaus, abipuse pagarba paremto bendradarbiavimo ir supratimo sodybą supančiai gamtai ir aplinkai.